eclf

 • Dodáno na kole! Cyklistická logistika snižuje emise uhlíku a ovzduší z dodávek na poslední míle ve městech v celé Evropě. V kombinaci s novými logistickými schémami mohou moderní nákladní kola nabízet spolehlivou městskou logistiku ve velkém měřítku.

   

   

  Berlínské sympozium Evropské federace pro cyklistickou logistiku (ECLF) je klíčovou evropskou profesionální událostí odborníků na logistiku cyklistiky. Program zahrnuje prezentaci provozovatelů cyklistických logistických služeb, výrobců nákladních kol, výzkumných pracovníků a Berlínského senátu.

   

 • Delivered by bike! Cycle logistics is taking carbon and air pollutants out of last mile deliveries in cities across Europe. Combined with new logistics schemes, modern cargo bikes can offer reliable urban logistics on a large scale.

   

   

  The Berlin Symposium of the European Cycle Logistics Federation (ECLF) is a key European professional event of cycle logistics experts. The programme includes presentation by cycle logistics operators, cargo bike manufacturers, researchers and the Berlin Senate.

   

 • Letos se koná konference výrazně blízko, nezapomeňme se tedy včas registrovat. Již samotné intro Mikaela Colville-Adersena je velkým lákadlem nejen pro fandy cyklistické logistiky.

  ECLF Wien 2017